ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ആസനാസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് …. ഈ വിഡിയോയിൽ ഞാൻ 9 ആസനാസും 2 റിലാക്‌സിങ് പോസ്റ്റ്റ്ററും …

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here